Torre de control logística

Torre de control orientada a la logística o cadena de suministrament

Una torre de control logística és una solució centralitzada amb l’organització i els processos adaptats necessaris per centralitzar i processar les dades de tots els agents implicats en la cadena. Amb l’objectiu de donar visiblidad i automatitzar respostes a curt i llarg termini.

El concepte de torre de control ha evolucionat al llarg de el temps. Les primeres torres de control, les 1.0 tenien com a finalitat la centralització de la informació.

Les torres de control amb telemetria, informació en temps real van ser les 2.0.

Les 3.0 van ser les que van incloure elements de gestió, kpi s, etc.

I finalment les torres de control 4.0. Aquelles que poden «preveure» situacions de risc. És a dir, detectar anomalies abans que es produeixin. Aquestes utilitzen intel·ligència artificial per detectar aquest tipus de situacions.

Que és una torre de control?

Un sistema que concentra tota la informació relativa a les operacions logístiques. Té accés a totes les dades i tots els sistemes reporten les seves dades. En ocasions alguns proveïdors diuen a això un llac de dades i els diferents sistemes serien rius que alimenten el llac. En la nostra cultura el concepte de muntanya de dades és més comprensible, aquest gran llac, és en realitat una enorme muntanya de dades, dificil de gestionar. Això ho demostra l’enorme cost que tenen el control de les operacions ordinàries. És a dir, tot i que tot va bé, els departaments de trànsit han de dedicar moltes hores a assegurar que tot està correcte, que arriba a temps.

Aquí és on entra el poder de les següents versions de torre de control. En la seva capacitat per treballar amb aquestes dades i extreure l’extraordinari de l’ordinari.

Torre de control

Una torre de control logística es una solución centralizada con la organización y los procesos adaptados necesarios para centralizar y procesar los datos de todos los agentes implicados en la cadena. Con el objetivo de dar visiblidad y automatizar respuestas a corto y largo plazo.

El concepto de torre de control ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las primeras torres de control, las 1.0 tenían como finalidad la centralización de la información.

Las torres de control con telemetría, información en tiempo real fueron las 2.0.

Las 3.0 fueron las que incluyeron elementos de gestión, kpi’s, etc.

Y por último las torres de control 4.0. Aquellas que pueden «preveer» situaciones de riesgo. Es decir, detectar anomalías antes que se produzcan. Estas utilizan inteligencia artificial para detectar este tipo de situaciones.

 

¿Que és una torre de control?

Un sistema que concentra toda la información relativa a las operaciones logísticas. Tiene acceso a todos los datos y todos los sistemas reportan sus datos. En ocasiones algunos proveedores llaman a esto un lago de datos y los distintos sistemas serian rios que alimentan el lago. En nuestra cultura el concepto de montaña de datos es más entendible, este gran lago, es en realidad una enorme montaña de datos, dificil de gestionar. Eso lo demuestra el enorme coste que tienen el control de las operaciones ordinarias. Es decir, aún cuando todo va bien, los departamentos de tráfico tienen que dedicar muchas horas  a asegurarse que todo está correcto, que llega a tiempo.

Ahí es donde entra el poder de las siguientes versiones de torre de control. En su capacidad para trabajar con esos datos y extraer lo extraordinario de lo ordinario.